Skip links

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, JUDr. Jan Mikš, IČ: 66198721, DIČ: CZ500210030, se sídlem Dieselova 258/26, Petrovice, 109 00 Praha 10 (dále jen „JM), provozovatel Rezidence Za Vodou zpracovávám v souvislosti se svou podnikatelskou činností jako správce osobní údaje svých zákazníků.


Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, k čemu Vaše osobní údaje potřebuji, jak s nimi budu nakládat a jaká Vám v této souvislosti vznikají práva.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupuji v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.04.2016 (dále jen „nařízení GDPR“). Neustále se snažím zvyšovat standard zabezpečení Vašich osobních údajů, abych je ochránil před případným zneužitím.

1.K čemu Vaše osobní údaje potřebuji?
Vaše osobní údaje zpracovávám především za účelem poskytnutí ubytovacích služeb, rezervace ubytování a opětovných nabídek ubytovacích služeb.

2.Jaké osobní údaje zpracovávám a odkud je získávám?
Zpracovávám pouze ty osobní údaje, které mi poskytnete při rezervaci ubytování či check-inu. Konkrétně jméno, příjmení, telefon, e-mail, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, adresu trvalého pobytu, datum narození a dobu ubytování.

3.Potřebuji ke zpracování osobních údajů Váš souhlas?
Vaše osobní údaje mohu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné ke splnění závazků z uzavřené smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb. Následně využívám Vaše osobní údaje k plnění svých zákonných povinností při vedení ubytovacích knihy, účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví), v tomto případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

Konečně využívám osobní údaje stávajících zákazníků k zasílání obchodních sdělení, což je podle nařízení GDPR považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud si nepřejete dostávat mé další obchodní sdělení, postačí, pokud vznesete námitku. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Můžete kliknout na odkaz umístěný v zápatí každé e-mailové zprávy a ze zasílání obchodních nabídek se jednoduše odhlásit. Anebo mi zašlete e-mail na: info@rezidencezavodou.cz

4.Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?
Vaše osobní údaje nepředávám třetím osobám pro účely jejich vlastního marketingu. K Vašim osobním údajům mají přístup kromě mě ještě osoby, které kteří pro mě zajišťují jednotlivé služby (rezervační systém, reklamní služby atd.). U všech osob, kterým Vaše osobní údaje zpřístupním, požaduji dodržování dostatečných standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné plnění právních povinností v oblasti nakládání s osobními údaji.

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování pouze v rámci EU.


Vaše osobní údaje důsledně chráním. Vaše osobní údaje zpracovávám elektronicky i manuálně, v obou případech však přijímám bezpečnostní opatření, a to technická, mechanická i organizační. Minimálně stejný standart zabezpečení vyžaduji i od našich smluvních partnerů v postavení zpracovatelů osobních údajů.


5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchovávám?
Vaše osobní údaje uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb a dále po dobu, po kterou jsem tyto údaje povinen uchovávat podle příslušných právních předpisů, tj. po dobu 6 let. Pro zasílání obchodních sdělení využívám Vaše osobní údaje do doby, než vznesete námitku a odhlásíte se ze zasílání obchodních sdělení.


6. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům. Zajímá Vás, jaké údaje o Vás eviduji? Na Vaši žádost Vám potvrdím, zda a v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jakým příjemcům jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou údaje uloženy a jaká další práva Vám vznikají v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na vyžádání Vám poskytnu kopii zpracovávaných osobních údajů.

 

 • právo na opravu. Změnil se nějaký z Vašich osobních údajů? Dejte mi to prosím co nejdříve vědět. Když mě upozorníte, bez zbytečného odkladu aktualizuji osobní údaje, které o Vás eviduji, a opravím veškeré nepřesnosti.

 

 • právo na výmaz. Nechcete, abych využíval Vaše osobní údaje? Pokud Vaše osobní údaje již nepotřebuji pro účely, pro které jsem je zpracovával, anebo jsem snad Vaše osobní údaje zpracovával neoprávněně, na základě Vaší žádosti je bez zbytečného odkladu zlikviduji.

 

 • právo na omezení zpracování. Chcete omezit rozsah, v jakém využívám Vaše osobní údaje? Pokud o to požádáte, v dále uvedených případech omezím zpracování Vašich osobních údajů:
  • (i) na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete,
  • (ii) Vaše osobní údaje jsem zpracovával neoprávněně,
  • (iii) Vaše osobní údaje již nepotřebuji
   pro účely, k nimž jsme je zpracoval anebo
  • (iv) vznesl jste námitku proti zpracování Vašich
   údajů pro účely ochrany mých oprávněných zájmů a dosud jsem neposoudil, zda převažují
   Vaše oprávněné důvodu pro likvidaci Vašich údajů nad mými oprávněnými zájmy. Na rozdílod výmazu zůstávají v tomto případě Vaše osobní údaje u mě uchovány, nicméně je nebudu využívat k účelům, pro které bylo zpracování omezeno.

 

 • právo vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení. Již nechcete dostávat mé obchodní sdělení? Můžete kdykoli vznést námitku. Stačí jednoduše kliknout na odkaz umístěný v zápatí každé e-mailové zprávy a ze zasílání obchodních nabídek se jednoduše odhlásit. Anebo mi zašlete e-mail na: info@rezidencezavodou.cz. Zpracuji co nejdříve Vaši žádost a potvrdím Vám, že jste byl odhlášen ze zasílání obchodních sdělení. A potom už Vaše osobní údaje pro marketingové účely využívat nebudu.

 

 • právo vznést námitku. Námitku můžete vznést i v případě, že nesouhlasíte s jiným zpracováním osobních údajů za účelem ochrany mých oprávněných práv a zájmů, než je přímý marketing. Vaše osobní údaje pak budu zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu či obhajoby mých právních nároků anebo v případech, kdy mé závažné oprávněné důvody pro zpracování převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu osobních údajů. Nezapomeňte mi proto říct, co konkrétně Vám vadí.

 

 • právo na oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Dostaly se Vaše osobní údaje do nepovolaných rukou? Kdyby i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a nastalá situace by pro Vás představovala významné riziko, bez zbytečného odkladu Vás budu informovat. Nemusím Vám dát vědět jen v případě, že jsem Vaše osobní údaje zašifroval a jsou tak třetí osobě nesrozumitelné nebo že se mi podařilo eliminovat rizika vyplývající ze zpřístupnění osobních údajů.

 

 • právo podat stížnost. Nejste spokojeni s tím, jak postupuji při zpracování Vašich osobních údajů? Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávám v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením GDPR, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobní údajů. Ale budu rádi, pokud to nejdříve řeknete mě a vše společně vyřešíme.


7. Cookies
Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies se nikdy neumisťují osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Na webu se mohou objevit ještě statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné, které používají cookies. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Všechny cookies na mých stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat.
Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.


Není Vám něco jasné? Nebo chcete uplatnit některé ze svých práv? Obracejte se na mě
prostřednictvím e-mailu: info@rezidencezavodou.cz.

View
Drag