Skip links

Provozní řád domu Ledňáček

Provozovatel areálu Rezidence Za Vodou: JUDr. Jan Mikš, IČ: 66198721, DIČ: CZ500210030, Správa areálu Rezidence Za Vodou: David Richtr, tel.: 603 217 012

Vážení hosté, abychom vám zajistili podmínky pro ničím nerušené ubytování v domě Ledňáček, žádáme vás o dodržování pokynů uvedených v tomto Provozním řádu.

Začátek a konec pobytu:
– Není-li dohodnuto jinak, je dům k nastěhování v den příjezdu od 16.00 do 18.00 hodin.
Při příjezdu hosté skládají vratnou kauci v hotovosti, anebo blokací na platební kartě.
– Hosté obdrží 2x klíče od domu, které slouží zároveň i pro otevření lyžárny/kolárny a vstupní branky a dále ovladač pro ovládání vjezdové brány.
Parkování je možné na parkovací ploše hned před domem. Parkovací plocha je společná pro domy Ledňáček a Vážka. Prosíme vás o parkování vašich vozů tak, aby bylo možné na ploše zaparkovat 6 vozidel – 3 stání pro každý dům.
– Při příjezdu hosté přebírají dům bez zjevných závad. Veškeré zjištěné závady v domě či v areálu je nutné neprodleně nahlásit osobně nebo telefonicky Správě areálu. Pokud v průběhu pobytu dojde k jakémukoliv poškození domu, areálu, či poškození jeho zařízení/vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit provozovateli v plné výši. Náhrada škody bude hrazena z kauce. Škodu převyšující kauci je host povinen provozovateli nahradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pobytu, při ukončení pobytu uzavře host s Provozovatelem zastoupeným Správou areálu dohodu o náhradě škody.
Lyže, běžky, boby, saně, kola, elektrokola a kočárky je možné uschovávat pouze v lyžárně/kolárně, která se nachází v technické části přízemí domu.
V den odjezdu je nutné se z domu vystěhovat nejpozději v 10.00 hodin. V opačném případě může Provozovatel požadovat úhradu ceny ubytování za další den. V případě, že host není v den odjezdu přítomen a nedaří se jej kontaktovat telefonicky, je provozovatel prostřednictvím Správy areálu oprávněn věci hosta vyklidit a uschovat na náklady hosta, aby mohl dům k dispozici pro další hosty.
– Spotřebovaná elektřina se vyúčtuje s hostem v den odjezdu.

Na konci pobytu jsou hosté povinni provést následující:
– Umýt a uklidit nádobí v kuchyni, odvézt si veškeré potraviny a osobní věci.
– Vyhodit odpadky do popelnice na parkovací ploše před domem, nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v
lyžárně.
– Zhasnout světla a zavřít okna.
Správa areálu převezme v den odjezdu od hosta dům a provede vyúčtování spotřebované elektřiny a vratné kauce.

Pravidla pobytu v domě:
– Dům mohou využívat pouze osoby, které byly nahlášeny při příjezdu.
– Do domu je zakázán vstup domácím zvířatům.
– V prostorách domu platí přísný zákaz kouření!
– Noční klid platí od 22.00 do 7.00.
– K dispozici je WiFi připojení – heslo: reZidenceleDnacek1
– Při vstupu do domu se, prosím, přezouvejte do domácí obuvi.
– Při odchodu z domu zkontrolujte zda jsou zhasnutá světla, vypnuté elektro spotřebiče, zavřena všechna okna a vstupní dveře zamknuté.
– Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v domě, tak v jeho přilehlém okolí.
– V technické části přízemí domu se nachází lyžárna/kolárna, ve které jsou umístěny sušáky na vysoušení lyžařských bot a zde je i prostor pro vysoušení mokrého lyžařské oblečení.
– Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele přemísťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy vybavení domu, dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v domě.
– Lůžka, polštáře a peřiny smí hosté používat výhradně povlečené a pouze uvnitř domu.
– Předem děkujeme všem hostům za třídění odpadu do nádob k tomu určených (plast, papír, sklo). Nádoby jsou umístěny v lyžárně.

Bezpečnost nadevše:

-Hosté jsou povinni zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. V rozsahu maximálně přípustném právními předpisy vylučuje Provozovatel svou povinnost k náhradě škody vzniklé jejich ztrátou a poškozením. Majetek hosta není pojištěn.
– Provozovatel učinil všechna opatření, aby předešel újmě na zdraví hostů. Žádáme hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
– Za děti a jejich bezpečí odpovídá po celou dobu pobytu jejich zákonný zástupce.
Používání veškerých herních prvků uvnitř domu a používání rekreačních a herních zařízení (bazénu, zahradního domečku, atd.) na zahradě domu je na vlastní nebezpečí a pouze pod dohledem dospělé osoby. Osoba vykonávající dohled nad dítětem je povinna vždy před použitím příslušných prvků a zařízení prověřit, zda nevykazují známky poškození a zhodnotit, zda je použití prvků a zařízení pro dané dítě bezpečné vzhledem k jeho dovednostem, aktuálnímu zdravotnímu stavu, fyzické kondici, přírodním vlivům a jiným vnějším faktorům. V opačném případě nesmí dítěti umožnit použití prvků a zařízení.
– V celém domě je zakázáno zapalování dekorativních svíček.
– V krbových kamnech je přísný zákaz pálení odpadků.
– Z důvodu požární bezpečnosti a instalovaných požárních čidel, je zakázána v celé domě jakákoliv manipulace s ohněm.
– V domě a v celém areálu je zakázáno používat veškerou pyrotechniku (rachejtle, ohňostroje ..)
– Před odchodem od venkovního ohniště uhaste oheň a zajistěte, aby nedošlo k opětovnému rozhoření ohně.
– Dbejte ohledy na další hosty, prosíme o dodržení nočního klidu.

Technická zařízení:
– Veškeré elektrospotřebiče, saunu, vířivku, pračku se sušičkou a vysoušeče obuvi používejte vždy podle návodu k použití. Návody naleznete ve složce v obývacím pokoji. V domě se v žádném případě nesmí používat vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně, dětských chůviček a nabíječek mobilních telefonů a notebooků.
– Je zakázána manipulace s instalací tepelného čerpadla. V případě potřeby úpravy teploty v domě kontaktujte Správu areálu.
– Je zakázána manipulace s filtračním zařízením a “solničkou“; pro čištění bazénu.
Rekuperace je nastavena na příjemnou a především funkční výměnu vzduchu. V případě potřeby úpravy nastavení rekuperace kontaktujte Správu areálu.

Vířivka:
– V přízemí domu je umístěna vířivka, která je hostům plně k dispozici. Před vstupem do vířivky se vždy osprchujte. Smyjte ze sebe kosmetiku a krémy. V poslední fázi sprchování se důkladně opláchněte pouze čistou vodou. Tím zamezíte znečištění vody, jejímu pěnění. Voda ve vířivce by nikdy neměla překročit 40 °C. Teplota vody mezi 36 a 38 °C je považována za bezpečnou pro zdravého dospělého člověka a má pro něj relaxační a uklidňující účinek. Pro malé děti nebo při použití vířivky po dobu delší než 10 minut se doporučuje nižší teplota vody. Voda by měla mít teplotu lidského těla. Před spaním, na uklidnění a relaxaci je vhodné mít teplotu o pár stupňů větší. Naopak pro povzbuzení organismu se doporučuje mít teplotu o 1 až 2 stupně nižší než je teplota lidského těla. Pobyt ve vířivce s teplou vodou, by neměl překročit 20 minut. Děti mladší 14 let mohou používat a ovládat výrobky osazené hydromasážním systémem jen pod dohledem dospělých osob. Po každém použití vždy položte na vířivku zpět termokryt a zajistěte ho sponami. Do vířivky je zakázáno nosit sklo a jakékoliv nápoje. To vše je možné mít na terase před vířivkou.

Zahrada u domu:
– Zahrada je hostům plně k dispozici. K dispozici je také gril na terase a ohniště. Prosíme hosty, aby byl gril vždy
po použití vyčistěn pro další použití. Dřevo na oheň je k dispozici v přilehlém dřevníku.

Nedodržování pokynů a pravidel:
– Při podezření na nedodržování pravidel Provozního řádu je Správa areálu oprávněna provést kontrolu domu. V případě zjištění hrubého porušení Provozního řádu (požární bezpečnost, ničení majetku apod.) anebo opakovaného porušení Provozního řádu ihned ukončit pobyt hosta bez nároku na vrácení peněz.
– Při ztrátě klíče bude hostovi účtován poplatek 4.500,- Kč (výměna dveřních vložek se systémem generálního klíče).
– Host zaplacením zálohy pobytu potvrzuje, že se seznámil s tímto Provozním řádem, souhlasí s ním a v plném rozsahu jej přijímá. Host je povinen zajistit seznámení a dodržování Provozního řádu ze strany všech ubytovaných osob. Host ručí za řádné plnění povinností plynoucích z Provozního řádu všemi ubytovanými osobami.
– Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád kdykoliv změnit.

– Tento Provozní řád je závazný pro všechny ubytované osoby a vstupuje v platnost od 1.2.2023.

Děkujeme za dodržování Provozního řádu a přejeme vám příjemný pobyt.

Rezidence Za Vodou

View
Drag