Skip links

Provozní řád domu Vážka

Provozovatel areálu Rezidence Za Vodou: JUDr. Jan Mikš, IČ: 66198721, DIČ: CZ500210030, Správa areálu Rezidence Za Vodou: David Richtr, tel.: 603 217 012

Vážení hosté, abychom vám zajistili podmínky pro ničím nerušené ubytování v domě Vážka, žádáme vás o dodržování pokynů uvedených v tomto Provozním řádu.

Začátek a konec pobytu:
– Není-li dohodnuto jinak, je dům k nastěhování v den příjezdu od 16.00 do 18.00 hodin.
Při příjezdu hosté skládají vratnou kauci v hotovosti, anebo blokací na platební kartě.
– Hosté obdrží 2x klíče od domu, které slouží zároveň i pro otevření lyžárny/kolárny a vstupní branky a dále ovladač pro ovládání vjezdové brány.
Parkování je možné na parkovací ploše hned před domem. Parkovací plocha je společná pro domy Ledňáček a Vážka. Prosíme vás o parkování vašich vozů tak, aby bylo možné na ploše zaparkovat 6 vozidel – 3 stání pro každý dům.
– Při příjezdu hosté přebírají dům bez zjevných závad. Veškeré zjištěné závady v domě či v areálu je nutné neprodleně nahlásit osobně nebo telefonicky Správě areálu. Pokud v průběhu pobytu dojde k jakémukoliv poškození domu, areálu, či poškození jeho zařízení/vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit provozovateli v plné výši. Náhrada škody bude hrazena z kauce. Škodu převyšující kauci je host povinen provozovateli nahradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pobytu, při ukončení pobytu uzavře host s Provozovatelem zastoupeným Správou areálu dohodu o náhradě škody.
Lyže, běžky, boby, saně, kola, elektrokola a kočárky je možné uschovávat pouze v lyžárně/kolárně, která se nachází v technické části přízemí domu.
V den odjezdu je nutné se z domu vystěhovat nejpozději v 10.00 hodin. V opačném případě může Provozovatel požadovat úhradu ceny ubytování za další den. V případě, že host není v den odjezdu přítomen a nedaří se jej kontaktovat telefonicky, je provozovatel prostřednictvím Správy areálu oprávněn věci hosta vyklidit a uschovat na náklady hosta, aby mohl dům k dispozici pro další hosty.
– Spotřebovaná elektřina se vyúčtuje s hostem v den odjezdu.

Na konci pobytu jsou hosté povinni provést následující:
– Umýt a uklidit nádobí v kuchyni, odvézt si veškeré potraviny a osobní věci.
– Vyhodit odpadky do popelnice na parkovací ploše před domem, nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v
lyžárně.
– Zhasnout světla a zavřít okna.
Správa areálu převezme v den odjezdu od hosta dům a provede vyúčtování spotřebované elektřiny a vratné kauce.

Pravidla pobytu v domě:
– Dům mohou využívat pouze osoby, které byly nahlášeny při příjezdu.
– Do domu je zakázán vstup domácím zvířatům.
– V prostorách domu platí přísný zákaz kouření!
– Noční klid platí od 22.00 do 7.00.
– K dispozici je WiFi připojení – heslo: reZidencelevaZka2
– Při vstupu do domu se, prosím, přezouvejte do domácí obuvi.
– Při odchodu z domu zkontrolujte zda jsou zhasnutá světla, vypnuté elektro spotřebiče, zavřena všechna okna a vstupní dveře zamknuté.
– Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v domě, tak v jeho přilehlém okolí.
– V technické části přízemí domu se nachází lyžárna/kolárna, ve které jsou umístěny sušáky na vysoušení lyžařských bot a zde je i prostor pro vysoušení mokrého lyžařské oblečení.
– Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele přemísťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy vybavení domu, dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v domě.
– Lůžka, polštáře a peřiny smí hosté používat výhradně povlečené a pouze uvnitř domu.
– Předem děkujeme všem hostům za třídění odpadu do nádob k tomu určených (plast, papír, sklo). Nádoby jsou umístěny v lyžárně.

Bezpečnost nadevše:

-Hosté jsou povinni zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí v zaparkovaných autech. V rozsahu maximálně přípustném právními předpisy vylučuje Provozovatel svou povinnost k náhradě škody vzniklé jejich ztrátou a poškozením. Majetek hosta není pojištěn.
– Provozovatel učinil všechna opatření, aby předešel újmě na zdraví hostů. Žádáme hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
– Za děti a jejich bezpečí odpovídá po celou dobu pobytu jejich zákonný zástupce.
Používání veškerých herních prvků uvnitř domu a používání rekreačních a herních zařízení (bazénu, zahradního domečku, atd.) na zahradě domu je na vlastní nebezpečí a pouze pod dohledem dospělé osoby. Osoba vykonávající dohled nad dítětem je povinna vždy před použitím příslušných prvků a zařízení prověřit, zda nevykazují známky poškození a zhodnotit, zda je použití prvků a zařízení pro dané dítě bezpečné vzhledem k jeho dovednostem, aktuálnímu zdravotnímu stavu, fyzické kondici, přírodním vlivům a jiným vnějším faktorům. V opačném případě nesmí dítěti umožnit použití prvků a zařízení.
– V celém domě je zakázáno zapalování dekorativních svíček.
– V krbových kamnech je přísný zákaz pálení odpadků.
– Z důvodu požární bezpečnosti a instalovaných požárních čidel, je zakázána v celé domě jakákoliv manipulace s ohněm.
– V domě a v celém areálu je zakázáno používat veškerou pyrotechniku (rachejtle, ohňostroje ..)
– Před odchodem od venkovního ohniště uhaste oheň a zajistěte, aby nedošlo k opětovnému rozhoření ohně.
– Dbejte ohledy na další hosty, prosíme o dodržení nočního klidu.

Technická zařízení:
– Veškeré elektrospotřebiče, saunu, vířivku, pračku se sušičkou a vysoušeče obuvi používejte vždy podle návodu k použití. Návody naleznete ve složce v obývacím pokoji. V domě se v žádném případě nesmí používat vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně, dětských chůviček a nabíječek mobilních telefonů a notebooků.
– Je zakázána manipulace s instalací tepelného čerpadla. V případě potřeby úpravy teploty v domě kontaktujte Správu areálu.
– Je zakázána manipulace s filtračním zařízením a “solničkou“; pro čištění bazénu.
Rekuperace je nastavena na příjemnou a především funkční výměnu vzduchu. V případě potřeby úpravy nastavení rekuperace kontaktujte Správu areálu.

Sauna:
– V přízemí domu je umístěna sauna, která je hostům plně k dispozici. Saunu je potřeba cca 40 min. před použitím zapnout (tlačítko ON/OFF). Pro saunování jsou vám k dispozici prostěradla, která jsou uskladněna v úklidové místnosti v 2. NP, vedle schodiště. Při týdenním pobytu máte k dispozici 2 sady prostěradel, při víkendovém jednu sadu. Při odchodu ze sauny saunu vždy vypněte! Do sauny je zakázáno nosit sklo a jakékoliv nápoje. Je možné je mít na terase před saunou.

Zahrada u domu:
– Zahrada je hostům plně k dispozici. K dispozici je také gril na terase a ohniště. Prosíme hosty, aby byl gril vždy
po použití vyčistěn pro další použití. Dřevo na oheň je k dispozici v přilehlém dřevníku.

Nedodržování pokynů a pravidel:
– Při podezření na nedodržování pravidel Provozního řádu je Správa areálu oprávněna provést kontrolu domu. V případě zjištění hrubého porušení Provozního řádu (požární bezpečnost, ničení majetku apod.) anebo opakovaného porušení Provozního řádu ihned ukončit pobyt hosta bez nároku na vrácení peněz.
– Při ztrátě klíče bude hostovi účtován poplatek 4.500,- Kč (výměna dveřních vložek se systémem generálního klíče).
– Host zaplacením zálohy pobytu potvrzuje, že se seznámil s tímto Provozním řádem, souhlasí s ním a v plném rozsahu jej přijímá. Host je povinen zajistit seznámení a dodržování Provozního řádu ze strany všech ubytovaných osob. Host ručí za řádné plnění povinností plynoucích z Provozního řádu všemi ubytovanými osobami.
– Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád kdykoliv změnit.

– Tento Provozní řád je závazný pro všechny ubytované osoby a vstupuje v platnost od 1.2.2023.

Děkujeme za dodržování Provozního řádu a přejeme vám příjemný pobyt.

Rezidence Za Vodou

View
Drag